Pravilnik o plačevanju članarine NŠ Fužinar 2019/2020

Pravilnik o plačevanju članarine NŠ Fužinar 2019/2020

PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE NOGOMETNE ŠOLE FUŽINAR ZA TEKMOVALNO SEZONO 2019/2020 (od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020)

1. Nogometaši v obdobju od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020 plačujejo mesečno članarino v višini, kot to določa ta pravilnik:

  • selekcije U7–U15: 30 evrov na mesec.

2. Članarina je obvezna za vse člane nogometne šole od U5 do U19, ki želijo trenirati po programu Nogometne šole Fužinar za kakovosten razvoj igralcev. Članarina je namenjena zlasti plačilu trenerjev, dveh turnirjev, registracije ter osnovnih stroškov nogometne šole. 

Plačilna obveza članarine:

  • plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani;
  • plačila je lahko delno oproščen igralec, ki to dokaže s potrdilom institucije (npr. z zdravniškim spričevalom) in ki ga odobri Upravni odbor;
  • avtomatične oprostitve plačila članarine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira.

3. Nogometaš je opravičen plačila članarine (oproščen celotnega zneska plačila) le v primeru, ko zaradi bolezni in poškodbe manjka več kot mesec dni. V tem primeru je potrebno predložiti zdavniško potrdilo. V vseh ostalih primerih je nogometaš dolžan plačati članarino. Članarina se mora plačevati redno za vsak posamezen mesec, in sicer najkasneje do 22. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača članarine tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu nogometne šole. Ko je obveznost poravnana, vodja nogometne šole odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe.

4. Upravni odbor lahko izda sklep o znižanem plačilu članarine ali sklep o oprostitvi plačila članarine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge, ki vsebuje dokazila in razloge za znižanje ali oprostitve članarine.

5. V primeru odhoda igralca iz nogometne šole (prestop) se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih članarin.

6. Kadar sta v klubu 2 (dva) člana ali več članov iste družine, drugi (tretji …) otrok plačuje polovičen znesek članarine.

7. Način plačila članarine določi Upravni odbor (UPN obrazec – položnica, trajnik …) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

8. Ta pravilnik velja od 1. 8. 2019 dalje in velja za tekočo tekmovalno sezono do 30. 6. 2020 oz. do spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi Upravni odbor.

9. Obvezna oprema za vse klubske obveznosti članov nogometne šole Fužinar, ki predstavlja strošek staršev, predstavlja torbo, trenerko in majico.

Nogometna šola  FUŽINAR