Projekt (SO)DELUJEM, RASTEM, PRISPEVAM

(SO)DELUJEM, RASTEM, PRISPEVAM 


1.OPIS PROJEKTA

Problem, ki ga projekt rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok, mladostnikov, starejših, ljudi z omejitvijo) v lokalno okolje na Koroškem. Tega problema se lotevamo, ker menimo, da ga je mogoče učinkovito presegati z razvojem celostnega modela interakcij med državljani, civilno družbo in državnimi institucijami na regionalni ravni. Hkrati smo mnenja, da prav participativnost, ki izhaja iz področja kulture, umetnosti in športa, pomaga ustvarjati identiteto kraja, predstavlja povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade, starejše in druge opredeljene ciljne skupine (glej točko 2.10).

Glavni poudarki operacije:

1 Medgeneracijsko povezovanje

2 Skrb za zdravje in zdrav življenjski slog

3 Skrb za aktivno preživljanje prostega časa

4 Možnost za odprtje prostora za svobodno izražanje na področju kulture in umetnosti

2. CILJI PROJEKTA

2. a DOLGOROČNI

Izboljšan položaj ranljivih ciljnih skupin:Spodbuditi različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne, športne in umetniške aktivnosti ter aktivnosti s področja zdravja. Različnim skupinam bomo omogočili participacijo in socialno aktivacijo.

Trajnostni razvoj partnerstva:Na podlagi vzpostavljenega partnerstva v okviru operacije bomo razvijati dodatne programe in storitve v prihodnosti.

2.b KRATKOROČNI

1 Ustvariti novo delovno mesto – koordinator za zdravje in šport.

2 Z inovativnimi pristopi spodbujati vključenost ranljivih skupin k sodelovanju in sooblikovanju skupnih vsebin.

3 Spodbujati inovativna partnerstva med različnimi generacijami in različnimi društvi, institucijami na ravni celotne Mežiške doline.

4 Zagotoviti/odpirati obstoječe in nove javne prostore za izražanje skozi različne umetniške in kulturne prakse.

5 Vzpostavitev platforme za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti in aktivnosti/dejavnosti na področju zdravja.

6 Vzpostavitev platforme za izvajanje kulturnih in umetniških aktivnosti/dejavnosti

3. AKTIVNOSTI PROJEKTA

Naša operacija bo zajemala dve aktivnosti:

1. Aktivnosti/dejavnosti na področju zdravja in športa: “Zdravje in šport za vsakogar”

Dejavnosti za mlade in starejše (medgeneracijsko povezovanje), s posebnim poudarkom na medsebojnih odnosih in integriranju posameznikov različnega narodnega ter kulturnega porekla in posameznikov iz socialno depriviligiranih družin. Z organizacijo aktivnosti/dejavnosti bomo sodelujočim prek igre omogočili udejstvovanje v športnih aktivnostih in lažjo integracijo v lokalno okolje, s čimer bomo dvignili njihov nivo kvalitete preživljanja prostega časa. Pri izvajanju aktivnosti bomo zasledovali enakopravno zastopanost spolov. Prav tako bomo preko športnih in izobraževalnih aktivnosti vzpodbudili zdrav in aktiven življenjski slog.

2. Aktivnosti/dejavnosti na področju kulture in umetnosti: “Kultura in umetnost za vsakogar”

Dejavnosti za mlade in starejše (medgeneracijsko povezovanje) s poudarkom na aktivnem vključevanju v socialno okolje prek umetniških in kulturnih dejavnosti. Namen aktivnosti je vzpostavitev socialne mreže, integracija v družbo preko vstopanja v lokalno okolje in aktivnega sporočanja o dojemanju in spoznavanju le tega preko glasbe, fotografije …, pri čemer bomo dvignili njihov nivo kvalitete preživljanja prostega časa. Prek srečevanja s kulturo in umetnostjo bomo spodbujali spoznavanje s kulturno dediščino kraja, vključujoč gibanje in šport. Prek izobraževanj in srečevanj se bomo srečali s koncepti ekopedagogike in ekopismenosti, ki prizadevanje za trajnostni razvoj povezuje z nujnimi spremembami medosebnih odnosov, družbenih odnosov in odnosa do naravnega okolja, razvoj občutljivosti za potrebne spremembe pa lahko optimalno razvijamo z rabo različnih kulturno-umetniških praks in na ta način bomo realizirali vse tri poudarke vključenosti: sodelujem, rastem, prispevam.

3. PARTNERJI PROJEKTA

  • KMKC Kompleks
  • NK Fužinar
  • Zavod Petida
  • NK Peca
  • KD Drugi zvoki
  • Občina Ravne na Koroškem
  • Občina Črna na Koroškem

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 39.994,62 eur.

http://www.eu-skladi.si